avangard-pressa.ru

Белгілі бір күш жұмсап әрекет етуді талап ететін ол... - Психология

????? даму

????? ќоғам

????? орта

????? табиғат

????? әлеумет

Алғашќы кезден-аќ «тұлға» ұғымы ќандай образды бенеледі?

????? сыртќы әлеуметтік

????? сыртќы психологиялыќ

????? ішкі әлеуметтік

????? ішкі психологиялыќ

????? барлыќ жауабы дұрыс

Тұлға ќоғамдыќ ќатынастардың анализ түріндегі күшті математикалыќ-статистикалыќ аппаратты ќолдана отырып, тұлға ќұрылымына ќатысты психологиялыќ ќасиеттерінің мөлшерлік деңгейін көрсеткен кім?

????? Кеттел

????? Кречмер

????? фрейд

????? Пиаже

????? Ясперс

Лемге тәуелсіз субъективті болмыс, яғни өзін ќоғамнан ерекше ќұбылыс ретінде санау – бұл...

????? экзистенция

????? интеллект

????? интуиция

????? инстинкт

????? тенденция

Ылыми таным үрдісінің жүзеге асырылған тәуелділігі мен заңдылығының мәні – бұл...

????? әлеуметтік ќатынастар

????? ғылыми ойлар

????? ғылыми ќатынастар

????? әлеуметтік ойлар

????? психологиялыќ әдіс

З.Фрейд бойынша адамның тұлғасы неше компоненттен тұрады?

????? 3

????? 2

????? 4

????? 5

????? 6

##### Аналитикалыќ психологияның негізін ќалаған кім?

????? К. Юнг

????? З. Фрейд

????? Ж. Пиаже

????? Кречмер

????? Олпорт

Зіндік актуализацияны таланттарды, ќабілеттерді, мүмкіншіліктерді және тағы басќа толыќ ќолдану үрдісі ретінде ќарастыған кім?

????? Маслоу

????? Олпорт

????? К. Юнг

????? Ж. Пиаже

????? З. Фрейд

Психологиядағы негізгі категория болып табылады

????? тұлға

????? психолог

????? педагог және тұлға

????? оќушы

????? бәрі дұрыс

Тұлға туралы ғылым

????? персонология

????? психология

????? педагогика

????? медицина

????? жантану

Кречмердің үшке бөлген типті көрсетіңіз

????? астеникалыќ,атлетикалыќ,пикниктік

????? пикниктік,генетикалыќ,астеникалыќ

????? астеникалыќ,атлетикалыќ,танымдыќ

????? астеникалыќ,пикниктік,танымдылыќ

????? генетикалыќ,пикниктік,атлетикалыќ

Ылыми психологияда тұлға ќандай ғылым ретінде ќарастырылады

????? абстрактылы

????? жеке ұғым ретінде

????? наќтылы ұғым

????? жалпы ұғым

????? даралыќ ұғым

Дене бітімдеріне байланысты конституциялыќ типология теориясын енгізген ғалым

????? Э.Кречмер

????? Гипократ

????? З.Фрейд

????? М. Сеченов

????? К.Бюлер

Дене бітімі мығым кіші немесе орта бойлы бет пішіні кең мойны ќысќа конституциялыќ типологиясына жататындар

????? пикниктік

????? атлетикалыќ

????? астеникалыќ

????? гемнастикалыќ

????? спорттыќ

##### Атлетик -

????? бұлшыќ еттері күшті дамыған, денесі мығым, берік, ұзынша немесе орта бойлы, кең иыќты, жамбас сүйектері тартылған

????? дене бітімі ќисынсыз әртүрлі болып келгендер

????? мығым семізшең, кіші немесе орта бойлы адамдар

????? бойшаң нәзік денелі көкірек тұсы жойылыңќы тар иыќты ќол аяғы ұзын сыйдыйған

????? бұлшыќ еттері нәзік ауыршаң келген адамдар

Интелект дегеніміз не?

????? бұл ќоршаған орта мен материалды ќарым-ќатынасќа түсу барысында ќалыптасатын тірі ағзаның ќасиеті

????? тұға ќарым-ќатынасты психологиялыќ ќасиеттердің мөлшерін көрсету

????? адамның шығармашылыќ ќасиетінің жаќсы жетілуі

????? адамның ойлау ќабілетінің жоғары дамуы

????? әртүрлі жағдайларда өзін көрсете алуы

Кречмер физикалыќ және психикалыќ жағынан науќас адамдарды зерттей отырып дене бітімдеріне байланысты ќанша типке бөлді

????? 3

????? 4

????? 5

????? 6

????? 8

##### Әлеуметтенген, адамның ізгілікті іс - әрекетін аныќтайтын, өзі және ќоршағандар үшін маңызы бар психологиялыќ сипаттамалар жүйесіне алынған адам:

????? Тұлға;

????? Индивид;

????? Оќушы;

????? Мұғалім;

????? Ғалым;

##### Математикалыќ – статистикалыќ аппаратты ќолдана отырып, тұлға ќұрылымына ќатысты психологиялыќ ќасиеттердің мөлшерлік деңгейін көрсеткен ғалым:

????? Р. Кеттел

????? Э. Кречллер

????? Жан Пиаже

????? К. Ясперс

????? З. Фрейд

##### Физикалыќ және психикалыќ жағынан науќас адамдардың зерттей отырып, дене бітімдерінің ќайталанатын 3 типін бөліп көрсеткен:

????? Э. Кречллер

????? Р. Кеттел

????? К. Юнг

????? З. Флейд

????? Жан Пиаже

##### Астеник типті тұлғалардың басты белгісі:

????? мұрындары ұзын, бетінің ортаңғы бөлігі тым биік, бойы ұзын;

????? бұлшыќ еті, ќаңќасы және терісі жаќсы дамыған;

????? иығы кең, кеуде бөлімі көлемді, денесінің төменгі жағы жіңішке;

????? бойлы, дене бітімі тығыз;

????? бет пішіні кең, мойыны ќысќа, әрі мығым.

##### Ќоршаған ортамен материалды ќарым – ќатынасќа түсу барысында ќалыптасатын тірі ағзаның ќасиеті:

????? интелект

????? генотип

????? өмірлік ниет

????? маќсат

????? ќұндылыќ

##### Тұлға жайлы интеллектуалды немесе генетикалыќ көзќарасты ќарастырған:

????? Ж. Пиаже

????? Э. Кречллер

????? К. Ясперс

????? Г. Салливен

????? Р. Кеттел

##### «Жаќсы Мен, жағымсыз Мен және Мен емес» үш ќұрылымды «Мен жүйесін» ќарастырған:

????? Г. Салливен

????? К. Ясперс

????? А. Адлер

????? Э. Берн

????? К. Юнг